On Myasnitskaya (“Butchers”) street in Moscow
 

 
 
Main  >  Photos  >  Myasnitskaya