jan pona o! sina wile sona e ni:
sina moku e telo nasa la sina nasa.

 
 
lipu lawa   >   sitelen tomo ni   >   telo nasa